Organization

Directors and supervisors

   List of current directors and supervisors  
President Jiunn-Lee Lin
The First Vice-President Ju-Pin Pan
The Second Vice- President Wei-Hsian Yin
Honorary Executive Director Hung-Chi Lue、Benjamin N. Chiang、Wen-Pin Lien、
Mau-Song Chang、Shyh-Ming Shieh、Yung-Zu Tseng、
Chi-Woon Kong、Yuan-Teh Lee、Cheng-Wen Chiang、
Fu-Tien Chiang、Jyh-Hong Chen、Shing-Jong Lin、San-Jou Yeh
Executive Board

Jiunn-Ren WuCharles Jia-Yin HouKou-Gi Shyu
Guang-Yuan MarWen-Jin CherngCheng-Dao Tsai
Liang-Miin TsaiChen-Chuan ChengShoei-Shen Wang
Ji-Hung WangChun-Chieh Wang
Yen-Wen Wu
Wen-Lieng LeeShoa-Lin Lin
Tsung-Hsien Lin
Shaw-Min HouChi-Ling Hung
Huei-Fong Hung
Nai-Wei HsuMin-Ji Charng
Jen-Ping Chang
Wen-Jone ChenI-Chung Chen
Shih-Ann Chen
Chen-Huan ChenYun-Ching Fu
Tsuei-Yuan Huang
Juey-Jen HwangHung-I Yeh
Chien-Sung Tsai
Wei-Chuan TsaiShu-Meng Cheng

Control Board

Wen-Ter LaiJou-Kou WangChern-En Chiang
Wen-Chin KoYu-Lin KoTa-Chuan Hung
Kwo-Chang UengKuan-Cheng ChangChi-Tai Kuo
Jun-Jack ChengPao-Hsien Chu