Volume 28 Number 3 September 2012
199-205 Impact of Reimbursement for the Amplatzer Septal Occluder under the National Health Insurance in Taiwan
Ming-Chih Lin, Mei-Shu Lai, Yun-Ching Fu and Sheng-Ling Jan
206-215 Limited Efficacy of Myocardial Tissue Doppler for Predicting Left Ventricular Filling Pressure, Severe Pulmonary Edema, and Respiratory Failure in Acute Myocardial Infarction
Wen-Hwa Wang, Shih-Hung Hsiao, Kuan-Rau Chiou, Chun-Peng Liu, Wei-Chun Huang, Shih-Kai Lin, Feng-You Kuo, Chin-Chang Cheng and Ko-Long Lin
216-224 SYNTAX Score is Associated with Circulating Endothelial Progenitor Cells in Patients with Coronary Artery Disease
Chia-Hung Chiang, Hsin-Bang Leu, Po-Hsun Huang, Fa-Po Chung, Chin-Chou Huang, Tao-Cheng Wu, Jaw-Wen Chen and Shing-Jong Lin
225-235 Adding Hyperuricemia to Traditional Cardiac Risk Factors Does Not Improve Ability to Predict Cardiac or Total Death in the Asymptomatic Taiwanese General Population
Pai-Feng Hsu, Yuan-Jen Wang, Yaw-Zon Ding, Teh-Ling Liou, Ying-Wen Wang, Yung-Chang Chang, Pesus Chou, Wen-Chung Yu, Chen-Huan Chen and Wan-Leong Chan
236-240 C57BL/6 Mice are More Appropriate than BALB/C Mice in Inducing Dilated Cardiomyopathy with Short-Term Doxorubicin Treatment
Xujie Liu, Xinggang Wang, Xian Zhang, Yeqing Xie, Ruizhen Chen and Haozhu Chen
241-248 Pre-Hypertrophy Reduction of Diastolic Deformation in Fabry Disease
Hsin-Yueh Liang, Wen-Chun Cheng, Dau Ming Niu, Chung-Chi Liang and Ching-Yuang Lin
249-254 BMPR2 Mutations in Six Taiwanese Patients with Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension
Hsin-Fu Lee, Tsu-Shiu Hsu, Wan-Jing Ho, Chia-Pin Lin, Chun-Li Wang, Chi-Jen Chang, Hsin-Yi Tsai and Lung-An Hsu
255-258 Recurrent Facial Palsy as an Initial Presentation of Cardiac Myxoma
Ting-Fang Yen, Hsiu-Fen Lee, Sheng-Ling Jan, Hao-Ji Wei and Hao-Chun Hung
259-263 Transcatheter Coil Embolization for Coronary Artery Fistula with Giant Aneurysm Originating from Left Circumflex Artery and Drainage to Right Ventricle
Chiung-Zuan Chiu and Kou-Gi Shyu
264-265 Information for Authors
Acta Cardiologica Sinica
TOP