Volume 35 Number 3 May 2019
199-230 2019 Consensus Statement of the Taiwan Hypertension Society and the Taiwan Society of Cardiology on Renal Denervation for the Management of Arterial Hypertension
Tzung-Dau Wang, Ying-Hsiang Lee, Shih-Sheng Chang, Ying-Chang Tung, Chih-Fan Yeh, Yen-Hung Lin, Chien-Ting Pan, Chien-Yi Hsu, Chun-Yao Huang, Cho-Kai Wu, Pei-Hsun Sung, Liang-Ting Chiang, Yu-Chen Wang, Wei-Chung Tsai, Ting-Tse Lin, Chia-Pin Lin, Wen-Jone Chen and Juey-Jen Hwang
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190415A
231-233 The Far Eastern View on Renal Denervation – A Trailblazer for the Rest of the World
Joachim Weil
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190429A
234-243 2019 Consensus of the Taiwan Hypertension Society and Taiwan Society of Cardiology on the Clinical Application of Central Blood Pressure in the Management of Hypertension
Hao-Min Cheng, Shao-Yuan Chuang, Shih-Hsien Sung, Chih-Cheng Wu, Jiun-Jr Wang, Pai-Feng Hsu, Chia-Lun Chao, Juey-Jen Hwang, Tzung-Dau Wang and Chen-Huan Chen
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190415B
244-283 2019 Focused Update of the Guidelines of the Taiwan Society of Cardiology for the Diagnosis and Treatment of Heart Failure
Chun-Chieh Wang, Cho-Kai Wu, Ming-Lung Tsai, Chii-Ming Lee, Wei-Chun Huang, Hsin-Hua Chou, Jin-Long Huang, Nai-Hsin Chi, Hsueh-Wei Yen, Bing-Hsiean Tzeng, Wei-Ting Chang, Hung-Yu Chang, Chao-Hung Wang, Yen-Yu Lu, Jui-Peng Tsai, Chun-Hung Su, Wen-Jin Cherng, Wei-Hsian Yin, Chia-Ti Tsai, Yen-Wen Wu, Jiunn-Lee Lin and Juey-Jen Hwang
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190422A
284-289 3D Bioprinting Methods and Techniques: Applications on Artificial Blood Vessel Fabrication
Theodore G. Papaioannou, Danae Manolesou, Evangelos Dimakakos, Gregory Tsoucalas, Manolis Vavuranakis and Dimitrios Tousoulis
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181115A
290-300 Impact of Pharmacist Interventions on the Long-Term Clinical Outcomes in Patients with Myocardial Infarction
Chun-Chi Chiou, Tzu-Hsien Tsai, Chien-Ho Lee, Cheng-Jei Lin, Wen-Jung Chung, Shu-Kai Hsuch, Po-Jui Wu and Cheng-I Cheng
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181122B
301-307 A Propensity Score Matching Analysis of Transradial Versus Transfemoral Approaches in Octogenarians Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
Yi Xu, Chen Jin, Shubin Qiao, Yongjian Wu, Hongbing Yan, Kefei Dou, Bo Xu and Yuejin Yang
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181025B
308-319 Feasibility and Mid-Term Outcomes of Drug-Coated Balloon Angioplasty Between Intermittent Claudication and Critical Limb Ischemia in Patients with Femoropopliteal Disease
Chien-An Hsieh, Shing-Hsien Chou, I-Chih Chen, Shih-Jung Jang, Hsin-Hua Chou, Yu-Lin Ko and Hsuan-Li Huang
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181116A
320-324 Effectiveness of a Non-Taped Compression Dress in Patients Receiving Cardiac Implantable Electronic Devices
Chih-Yin Chien, Ya-Hui Chang, Yih-Jer Wu, Po-Lin Lin, Wei-Ru Chiou, Bo-Ching Chi, Hsu-Ping Wu, Feng-Ching Liao and Ying-Hsiang Lee
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190107A
325-334 The Relationship Between Obstructive Sleep Apnea and Coronary Plaque: A Coronary Computed Tomographic Angiography Study
Mustafa Umut Somuncu, Umit Bulut, Huseyin Karakurt, Ayfer Utkusavas, Ertan Akbay and Furkan Kartal Kilinc
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181029A
335-341 Left Ventricle Decompression Strategies in Pediatric Peripheral Extracorporeal Membrane Oxygenation
Ying-Jui Lin, Hsi-Yun Liu, Hsuan-Chang Kuo, Chien-Fu Huang, Mei-Hsin Hsu, Ming-Chou Cheng, Shao-Ju Chien, I-Chun Lin, Mao-Hung Lo and Jiunn-Jye Sheu
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20181125A
342-344 Spontaneous Hemopericardium Complicated with Hemothorax in a Patient Receiving Edoxaban Therapy: A Case Report
Tsung-Ying Tsai, Hsin-Bang Leu, Li-Wei Lo, Shih-Ann Chen and Pai-Feng Hsu
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190212A
345-348 Congenital Pulmonary Valvular Stenosis Treated with Balloon Valvuloplasty in a Woman with 73 Years of Age
Chiau-Suong Liau
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190123A
349 Smoking Has Effects on MicroRNAs and Pulmonary Hypertension
Yusuf Ziya Sener, Metin Oksul and Vedat Hekimsoy
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190108A
350 Smoking May Contribute to an Increase of miR-21 and a Worse Outcome in Pulmonary Hypertension
Wei-Ting Chang
doi: 10.6515/ACS.201905_35(3).20190127A
351-354 Instructions for Authors
Acta Cardiologica Sinica
TOP