Volume 27 Number 3 September 2011
135-144 Clinical Characteristics, Management and In-Hospital Outcomes of Patients with Acute Coronary Syndrome - Observations from the Taiwan ACS Full Spectrum Registry
Kou-Gi Shyu, Chiung-Jen Wu, Guang-Yuan Mar, Charles Jia-Yin Hou, Ai-Hsien Li, Ming-Shien Wen, Wen-Ter Lai, Shing-Jong Lin, Chi-Tai Kuo, Juey-Jen Hwang and Fu-Tien Chiang
145-151 Comparison of In-Hospital Outcome of Acute ST Elevation Myocardial Infarction in Patients with versus without Diabetes Mellitus
Hong-Pin Hsu, Yu-Lan Jou, Shing-Jong Lin, Min-Ji Charng, Ying-Hwu Chen, Wen-Shin Lee, Tse-Ming Lu, Lung-Ching Chen, Pai-Feng Hsu, Po Hsun Huang, Hsin-Bang Leu and Tao-Cheng Wu
152-157 Association of Pathobiologic Determinants of Atherosclerosis in Youth Risk Score and Carotid Artery Intima-Media Thickness in Asymptomatic Young Heterozygous Familial Hypercholesterolemia Patients
Hao-Ming Cheng, Zhong-Xuan Ye and Min-Ji Charng
158-165 Low-Intensity Warfarin Therapy for the Prevention of Stroke in Patients with High-Risk Nonvalvular Atrial Fibrillation
Yung-Nien Yang, Wei-Hsian Yin, An-Ning Feng, Mason Shing Young, Jaw-Wen Chen and Shing-Jong Lin
166-173 Oxidative Stress is Associated with Urinary Albumin Excretion in Taiwanese Women
Hsin-Hua Chou, Lung-An Hsu, Ching-Hsiu Peng, Semon Wu, Ming-Sheng Teng, Pi-Yueh Chang and Yu-Lin Ko
174-181 The Regional Distribution and Correlation between Complex Fractionated Atrial Electrograms and Dominant Frequency during Atrial Fibrillation
Wanwarang Wongcharoen, Yenn-Jiang Lin, Li-Wei Lo, Shih-Lin Chang, Ching-Tai Tai, Ameya R. Udyavar, Ta-Chuan Tuan, Yu-Feng Hu, Tsair Kao, Han-Wen Tso and Shih-Ann Chen
182-188 Up-Regulation of Phosphorylated ATM/ATR Substrate/Akt Expression by Phenylephrine in Peri-Infarct Myocardium in Rats
Yang Mu, Gang Li, Zhi-Hua Wang and Can-Jing Zhang
189-196 Protective Effect of Tongxinluo on Oxidative Injury Induced by Angiotensin II in Rats
Danling Xu, Cheng Fang, Wei Su, Lingyan Yuan, Lin Yang, Jianguo Jia, Keqiang Wang and Hongqi Zhang
197-203 Long-Term Outcome of Outlet-Type Ventricular Septal Defect: Focus on Congestive Heart Failure and Aortic Valve Disorder
Shao-Ju Chien, Jen-Ping Chang, Sheung-Fat Ko, Ying-Jui Lin, Chien-Fu Huang, I-Chun Lin, Mao-Hung Lo, Hsueh-Wen Chang and Chi-Di Liang
204-206 Successful Operation for Type-B Aortic Dissection with Partial Involvement of Kommerell’s Diverticulum and Aortic Rupture: A Novel Double Short-Graft Method
Ching-Ting Wei, Jiunn-Jye Sheu, Sheung-Fat Ko and Fan-Yen Lee
207-209 Transvenous Left Ventricular Epicardial Pacing in a Patient with Tricuspid Mechanical Prosthesis
Po-Tseng Lee, Ju-Yi Chen, Liang-Miin Tsai, Yi-Heng Li and Li-Jen Lin
210-211 Information for Authors
Acta Cardiologica Sininca
TOP